Projekat ICU MOM-MY VOICE - VIDIM TE, MAMA. I ČUJEM.
Od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

Projekat ICU MOM-MY VOICE je podržan od strane Australijske ambasade i sprovodi se u Beogradu od januara do kraja juna 2023 godine. Projekat se bavi podizanjem svesti i osnaživanjem žena koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima.

Svakodnevno smo svedoci da su ove žene višestruko nezadovoljne, prezaposlene, uplašene i diskriminisane. Žele pažnju i svoja prava, ali se uvek povlače zbog bolesti i potreba svoje dece. Baš zato pokrećemo program osnaživanja okupljenih žena da se bore za svoja prava i usluge socijalne zaštite. Pokrenućemo podkast ICU MOM koji ćemo same dizajnirati i voditi. Obezbedićemo neophodna znanja i veštine kroz niz besplatnih edukativnih radionica i susreta na temu: javnog nastupa, unapređenja komunikacije, kreiranja različitih kampanja, osnove preduzetništva, kreiranje brenda i umrežavanja i timskog rada.

Majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima svakodnevno se suočavaju sa brojnim izazovima zbog kojih njihovi problemi i potrebe ostaju nevidljivi. Nih, na žalost, društvo ne prepoznaje kao ranjivu grupu – žene koje su češće izložone višestrukoj diskriminaciji, socijalnoj isključenosti, zanemarivanju i povećanom riziku od siromaštva, pa čak i različitih oblika nasilja. Njihov svaki dan je ispunjen strepnjom i strahom za zdravlje i život svoje dece i razmišljanjem šta će sa njima biti kad one više ne budu mogle da se o njima brinu.

Iako se uvek povlače zbog bolesti i potreba svoje dece, majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima imaju svoja prava. Međutim, imati prava, ne znači i uživati ih. Da bi svoja prava uživale, neophodna im je snažna i efikasna podrška. Stoga je cilj projekta VIDIM TE, MAMA. I ČUJEM. osnaživanje žena da se bore za svoja prava, ali i za prava svoje dece, i to, pre svega, kroz zalaganje za unapređenje usluga socijalne zaštite.

Kako bi se ove mame i čule i videle, projekat je dizajniran kao miks komunikacionih alata koji obuhvataju:

  • Edukaciju majki u cilju sticanja neophodnih znanja i veština kako bi mogle jasno i precizno da formulišu izazove sa kojima se suočavaju, ali i predlože rešenja;
  • Proizvodnju YouTube podkasta koji će se baviti temama o kojima se u našem društvu ne priča, a odnose se na socijalnu zaštitu i podršku koja nedostaje ovim porodicama;
  • Medijsku i digital kampanju za podizanje svesnosti o položaju majki dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima u široj zajednici.

U projekat će biti uključeno 20 majki koje su dovoljno motivisane da se, u ime svih žena koje se nalaze u sličnim životnim okolnostima, javno bore za njihov bolji položaj, pristup pravima i nezavisnost. Svojim primerom, žene uključene u program će podstaći i ostale majke, koje su trenutno obeshrabrene, narušenog samopouzdanja i iscrpljene, da proaktivno deluju i nikad ne odustaju od svojih prava. Još jedan od ciljeva projekata je i unapređenje volonterizma u široj zajednici, kako individualnog, tako i korporativnog. Stoga pozivamo i kompanije da nam se pridruže i doprinesu izgradnji odgovorne zajednice koja majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima neće gurati na margin društva.

Projekat ICU MOM-OUR VOICE Podkast realizuje udruženje Evo ruka u okviru programa direktne pomoći koji finansira australijska vlada.

Dokument možete preuzeti ovde

ProAktivna mreža podrške majkama i negovateljicama dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima -
STAMENA NIJE OD KAMENA
Od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

Potrebe majki i negovateljica dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima često su zanemarene u našem društvu. Ove žene se suočavaju sa brojnim izazovima – od prihvatanja bolne istine da će deci o kojoj se brinu biti potrebna celoživotna podrška i nega, do prilagođavanja svih svakodnevnih aktivnosti životu koji nameće nove obaveze i ograničenja, ali i osećaj konstantne strepnje i straha.

Gotovo po pravilu, suočavaju se i sa nerazumevanjem najbliže okoline o specifičnim potrebama koje imaju i one i dece o kojoj se staraju. Izostankom sistemske podrške u lokalnoj zajednici, pre svega nedostatkom odgovarajućih usluga socijalne zaštite, one najčešće bivaju prepuštene same sebi.
S obzirom da je sva pažnja usmerena na pomoć i podršku deci sa smetnjama u razvoju i obolelima, žene koje ih neguju ostaju na marginama društva, višestruko su diskriminisane i socijalno isključene, što povećava rizik od izolacije, zanemarivanja, siromaštva, nasilja i oboljevanja, kako mentalnog, tako i telesnog. Takođe, ne sme se izgubiti iz vida da položaj majki i negovateljica direktno utiče i na kvalitet života i dobrobit dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima, ali i cele porodice.

Aktivnosti Mreže STAMENA NIJE OD KAMENA usmerene se na uspostavljanje i pružanje proaktivne podrške majkama i negovateljicama dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima kako bi se povećao kvalitet života dece o kojima brinu, ali i prevenirala njihova institucionalizacija. S druge strane, projekat je fokusiran na osnaživanje i zaštitu žena čija deca, bez obzira na uzrast, zahtevaju specifičnu brigu i negu tokom celog života.

Mreža će okupiti veliki broj organizacija civilnog društva, kao i stučnjaka koji se bave pružanjem podrške deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Mreža će se zalagati za:
– izmenu različitih dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivou koji definišu podršku
osobama sa invaliditetom i položaj njihovih majki, roditelja i negovateljica;
– kreiranje neophodnih inovativnih usluga socijalne zaštite;
– pružanje dodatne podrške ženama da se uključe u život zajednice;
– ekonomsko osnaživanje žena kojima je potrebna dodatna podrška;
– poboljšanje političke participacije žena na lokalnom nivou;
– povećanje vidljivosti majki i negovateljica dece sa invaliditetom i retkim bolestima;
– povećanje svesti o izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju majke i negovateljice dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima.
– budžetiranje usluga socijalne zaštite, kao i pozicioniranje u lokalnim telima za rodnu ravnopravnost i socijalnu politiku;
– kreiranje multidisciplinarnih timova za zaštitu porodice.

ProAktivnu mrežu STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročitona lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Snjiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Dokument možete preuzeti ovde