Skip to main content

Istraživanje koje je pred vama je sprovedeno za potrebe majki i neformalnih negovateljica dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima u kontekstu opterećenosti ove grupe žena neplaćenim poslovima i poslovima brige o članovima porodice sa ciljem da pruži bolji uvid u potrebe za uslugama koje bi omogućile smanjenje radne opterećenosti. Ovaj dokument je rezultat sprovedenog istraživanja u koje uključeno 42 žene iz ciljne grupe. Raspon godina korisnica obuhvaćenih istraživanjem kreće se od 25 do 73 godine.

Istraživanje ima za cilj da prikaže potrebe majki i neformalnih negovateljica dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima u pogledu usluga i da proceni stepen zadovoljstva postojećim uslugama u njihovim zajednicama. Dobijeni podaci će biti iskorišćeni za javno zagovaranje i uvođenje novih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji, koje bi olakšale teret majkama i negovateljicama, a koji se odnosi na neplaćeni rad i brigu o drugima. Ovo istraživanje takođe ukazuje na važnost razvoja novih usluga socijalne zaštite koja integrišu rodnu perspektivu u skladu su sa zakonodavnim i strateškim okvirom Srbije, kao i sa međunarodnim obavezama u ovoj oblasti.

Projekat “ProAktivna mreža podrške ženama koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima – STAMENA NIJE OD KAMENA” bavi se uspostavljanjem proaktivne agilne mreže podrške ženama koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima u cilju povećanja kvaliteta života dece i odraslih osoba sa invaliditetom kojima je potrebna dodatna celoživotna podrška, kao i prevencije institucionalizacije ovih lica.

Analiza je proizvod okviru projekta ProAktivna mreža podrške ženama koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima STAMENA NIJE OD KAMENA u okviru strateškog partnerstva sa Ženskim udruženjem Kolubarskog okruga koje podržava Projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT.