Skip to main content

Projekat Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom (OSI) – Ja živim i van školske klupe ima za cilj obezbeđivanje nastavka pružanje podrške mladim osobama sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta i nakon završetka obaveznog školovanja.

 

Nakon izlaska iz sistema formalnog obrazovanja, ovi mladi ljudi suočavaju se sa nedostatkom, pa čak i potpunim izostankom podrške što dovodi do regresije u njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju, ali i negativnog uticaja na njihove porodice. Nakon školovanja, za mlade sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta više nema mesta u dnevnim boravcima, ukida im se pravo na podršku ličnog pratioca, a ne postoje ni druge alternativne usluge koje bi im pomogle u daljem procesu osamostaljivanja i obezbeđivanja minimuma podrške za dostojanstven život. Oni se vraćaju u kuće i njihov život opet zavisi isključivo od angažovanja porodice, tj. roditelja ili negovatelja/staratelja, dok zajednici ponovo postaju potpuno nevidljivi.

 

Projekat je fokusiran na proširenje usluge ličnog pratioca ili uvođenje druge adekvatne usluge socijalne zaštite za decu i made sa invaliditetom nakon 16 godina starosti, tj. za decu i mlade koja završavaju formalno obrazovanje u toku školske 2023/24. godine. Izmenom Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite u Beogradu ne bi se samo obezbedio kvalitetniji život mladih sa invaliditetom i njihovih porodica, nego bi se i prevenirala društvena izolacija, diskriminacija, stigmatizacija, rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, strukturalna nezaposlenost i iscrpljivanje svih resursa kojima raspolažu porodice ove dece.

 

Ovaj korak je izuzetno važan jer u dnevnim boravcima i radnim centrima koji su namenjeni ovoj društvenoj grupi nema dovoljno mesta, niti kapaciteta. Stoga bi se proširenjem postojeće usluge ličnog pratioca/personalnog asistenta ili kreiranjem nove usluge poput asistenta u porodici prevenirali problemi koji pogađaju i mlade i njihove porodice.

 

Pored zagovaračke komponente, u okviru projekta će se istražiti i potrebe mladih ljudi sa invaliditetom koje završavaju školu ove i sledeće godine, pre svega kada su u pitanju njihove potrebe za uslugama lične asistencije, dnevnog boravka i stanovanja uz podršku. U okviru projekta, biće kreirana i ralizovana kampanja informativnog karaktera o važnosti socijalne uključenosti mladih osoba sa invaliditetom u život zajednice uz podršku pratioca kroz medijske nasupe, aktivnosti na društvenim mrežama, podcaste, blogove i druge promotivno-informativne materijale.

 

Projekat Dostojanstvo i podrška za mlade osobe sa invaliditetom (OSI) – Ja živim i van školske klupe“ realizuje Udruženje građana Evo ruka u okviru projekta Istraži – Osnaži Trag fondacije, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.