Skip to main content

Sa završetkom formalnog obrazovanja, mladi sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostaju bez adekvatne sistemske podrške. S jedne strane, ovi mladi ljudi nisu dovoljno kvalifikovani da bi bili konkurentni na tržištu rada ili ih poslodavci ne prepoznaju kao prihvatljiv kadar, dok s druge strane ne postoje adekvatne usluge podrške koje bi im omogućile dostojanstven život i mogućnost da učestvuju u aktivnostima u zajednici.

Izostanak usluga socijalne zaštite za mlade sa smetnjama u razvoju i invaliditetom potvrđuje i statistika. Prema podacima Sekretarijata za socijalnu zaštitu, u Beogradu je u školskoj 2022/23. godini školovanje završilo 55 dece koja su koristila uslugu ličnog pratioca. Međutim, to i dalje nije ukupan broj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koja su iste godine završila školovanje, jer jedan deo njih nije koristio pomenutu uslugu ili je, zbog dugih listi čekanja, nije ni dočekao. Što se usluge dnevnog boravka tiče, samo petoro mladih do 26 godina je ostvarilo ovo pravo prošle godine, dok je njih 81 i dalje na listi čekanja.

Kako stvarno žive ovi mladi ljudi? Ko o njima brine? Odgovor je isti – sav teret brige o deci i organizacija njihovih dnevnih aktivnosti pada na porodicu. Takve okolnosti ne samo da iscrpljuju finansijske kapacitete porodica, nego dovode i do krize mentalnog zdravlja, zanemarivanje drugih životnih obaveza i sindrom sagorevanja.

Kako bismo uticali na unapređenje kvaliteta života mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica, udruženje “Evo ruka“ realizuje projekat „Kako stvarno žive mladi sa invaliditetom – usklađivanje sa realnim životom”. Cilj projektnih aktivnosti jeste da kroz javno zagovaranje za izmenu politika i propisa koji definišu usluge namenjene ovoj društvenoj grupi obezbedimo kvalitetniji život ovim mladim ljudima i njihovim porodicama, ali i da preveniramo institucionalizaciju, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou.

U sklopu projektnih aktivnosti biće realizovana informativna digital kampanja i kampanja u tradicionalnim medijima, emitovan serijal podcast emisija na temu kako žive mlade osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i objavljene životne priče majki članica ženske mreže “Evo ruka”. Sve aktivnosti biće fokusirane na izmene propisa koji nedovoljno pažnje
posvećuju potrebama mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ili ih potpuno isključuju. Predlozi izmena pravnog okvira oslanjaće se na preporuke proistekle iz sveobuhvatne analize javnih politika koje regulišu podršku ovoj društvenoj grupi, pre svega na analizu usluga socijalne zaštite i njihovoj dostupnosti. Kako bismo dobili potpunu sliku o tome kako stvarno žive mlade osobe sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom, deo analize baviće se potrebama i problemima samih korisnika/ca. Sve aktivnosti biće promovisane kroz “Balkanski karavan” i javne debate na kojima će se prikazivati i kratki film o ovoj temi.

Projekat “Kako stvarno žive mladi sa invaliditetom – usklađivanje sa realnim životom“ realizuje udruženje “Evo ruka” u okviru projekta “Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama – IRIS PROGRES”, a koji finansira Evropska unija.