Skip to main content
Vesti

Predata Inicijativa za izmenu Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Napisao 26.01.2024.februar 9th, 2024Nema komentara

Udruženje Evo Ruka je 26.januara predalo Inicijativu za izmenu Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda kabinetu sekretara za socijalnu zaštitu.

U Inicijativi je traženo da se član 5, koji se odnosi na uslugu Pomoć u kući proširi, a na koji način, pročitajte u nastavku.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА БЕОГРАДА

I – Дневне услуге
Помоћ у кући (чл. 5б-5ђ)

Деца, а потом и млади са сметњама у развоју и/или инвалидитетом и њихове породице представљају једну од најрањивијих група у нашем друштву. Многе особе са сметњама у развоју и/или инвалидитетом, поготово они са сложенијим тешкоћама имају потребу за дуготрајном подршком чији се садржај и/или интензитет током времена, зависно од узраста особе, актуелног здравственог стања, ситуације у породици и других разлога може мењати. Такође, неким корисницима је неопходно да истовремено користе различите услуге како би добили адекватну подршку. Имајући у виду да стандардизоване услуге у систему социјалне заштите за сада не обезбеђују потребан континуум подршке за ову циљну групу неопходно је развијати и друге, као и иновирати постојеће услуге социјалне заштите.
У тешкој ситуацији у Београду су деца и млади који су актуелно окончали формално образовање (основну или средњу школу) и немају свакодневне обавезе, доминантно су код куће и та ситуација значајно утиче на реорганизацију функционисања породице, пре свега родитеља (као њихових неформалних неговатеља). Ово се посебно односи на породице корисника који су имали услугу Личног пратиоца детета и код којих престанком пружања ове подршке најчешће долази до прекида континуума подршке, до престанка подршке из система социјалне заштите и до још значајнијег руинирања статуса корисника и функционисања породице. Услуга која је присутна у граду Београду, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, и која би могла да обезбеди задовољење бар дела потреба ове циљне групе није доступна, на листама чекања је 108, од чега је 81 млада особа, практично 3/4 потенцијалних корисника. У актуелној ситуацији, они, до проширења капацитета услуге који обезбеђује град Београд тешко могу да се укључе у услугу Дневног боравка.
Поред ове, актуелно најугроженије корисничке групе, породице са децом и младима идентификују и: једнородитељске породице са дететом или младом особом са сметњама у развоју, породице са више деце или младих особа са сметњама у развоју, нарочито у стању хитне социјалне потребе , младе и одрасле са тешкоћама и/или инвалидитетом чији родитељ (неформални неговатељ) има више од 65 година и породице са децом, младима или одраслима са тешкоћама и/или инвалидитетом чији један од родитеља (неформалних неговатеља) има хроничну болест.
Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Београда уређује права и услуге социјалне заштите које обезбеђује град Београд у складу са законом. У групи дневних услуга у заједници на располагању су: Помоћ у кући, Лични пратилац детета и Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју. Услуге које припадају групи услуга за самосталан живот или услугама смештаја у овом тренутку мање одговарају на потребе ове циљне групе. Имајући у виду да измене стандарда услуга нису у мандату града Београда, као најефикасније решење које би одговорило на део потреба деце и младих са сметњама у развоју и њихових породица предлаже се проширење циљних група којима је доступна услуга помоћи у кући. Активности већ наведене у Одлуци као активности услуге Помоћ у кући задовољавају репертоар потреба подгрупа циљне групе корисника са сметњама у развоју и/или инвалидитетом чије се децидно спецификовање у Одлуци тражи овом иницијативом.
Организација под називом „Ево Рука“ паралелно припрема иницијативу и за измене стандарда постојеће услуге Лични пратилац детета као и за пилотирање нових услуга из групе дневне услуге у заједници попут Клубова за младе са тешкоћама и/или инвалидитетом, радне центре за особе са инвалидитетом итд које би упутила доносиоцима одлука на националном нивоу.

П Р Е Д Л О Г

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА БЕОГРАДА

(„Службени лист града Београда“, бр. 55/2011, 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013,37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/2016, 102/2017, 50/2018, 103/2018,101/2019, 115/2019, 138/2019, 17/2020, 138/2020, 40/2021, 120/2021, 109/2022)

Члан 1.

У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист града Београда“, бр. 55/2011, 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013,37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/2016, 102/2017, 50/2018, 103/2018,101/2019, 115/2019, 138/2019, 17/2020, 138/2020, 40/2021, 120/2021, 109/2022) после члана 5а уводе се чланови 5б, 5в, 5г, 5д, 5ђ који гласе:

„Члан 5б.

Помоћ у кући обезбеђује се деци и младима са сметњама у развоју и/или инвалидитетом по завршетку формалног образовања (основна или средња школа), а посебно у стању хитне социјалне потребе.
Помоћ у кући из става 1. овог члана обезбеђује се у трајању од минимум десет сати недељно.
За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Члан 5в.

Помоћ у кући обезбеђује се деци и младима са сметњама у развоју и/или инвалидитетом у једнородитељским породицама, а посебно у стању хитне социјалне потребе.
Помоћ у кући из става 1. овог члана обезбеђује се у трајању од минимум десет сати недељно.
За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету града Београда за сваку буџетску годину у целости.

 

Члан 5г.

Помоћ у кући обезбеђује се деци и младима са сметњама у развоју и/или инвалидитетом у породицама са више деце или младих са сметњама у развоју и/или инвалидитетом.
Помоћ у кући из става 1. овог члана обезбеђује се у трајању од минимум десет сати недељно.
За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Члан 5д.

Помоћ у кући обезбеђује се деци, младима и одраслима са сметњама у развоју и/или инвалидитетом чији родитељ је неформални неговатељ и има више од 65 година.
Помоћ у кући из става 1. овог члана обезбеђује се у трајању од минимум десет сати недељно.
За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Члан 5ђ.

Помоћ у кући обезбеђује се деци, младима и одраслима са сметњама у развоју и/или инвалидитетом чији је један од родитеља неформални неговатељ и има хроничну болест.
Помоћ у кући из става 1. овог члана обезбеђује се у трајању од минимум десет сати недељно.
За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету града Београда за сваку буџетску годину у целости.“

Члан 2.

Све остале одредбе ове Одлуке остају непромењене.